Centralno naručivanje pacijenata

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, određeno je da je svaka bolnička ustanova dužna uspostaviti sustav centraliziranog naručivanja za zdravstvene usluge i ustrojiti Bolničku jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.

Opća bolnica Virovitica ustrojila je jedinicu za centralno naručivanje pacijenata. Pacijenti se mogu naručiti u Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata:

  1. osobno uz  OBAVEZNO predočenje uputnice i  nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate),
  2. putem druge osobe uz OBAVEZNO predočenje uputnice i  nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate),
  3. putem telefaxa broj 033 721 086, na način da šalju OBAVEZNO preslik uputnice i preslik nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate) i broj telefona/mobitela radi kontakta o terminu pregleda/pretrage
  4. elektronskom poštom narucivanje@bolnica-virovitica.hr , u privitku OBAVEZNO​ dostaviti skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite i skenirani nalaz liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate) i broj telefona/mobitela radi kontakta o terminu pregleda/pretrage

Ako uputnice šaljete faxom ili e-mailom, OBAVEZNO NAVEDITE BROJ TELEFONA/MOBITELA na koji Vam možemo javiti termin pregleda/pretrage. U PROTIVNOM, VAŠU NARUDŽBU NEĆEMO MOĆI IZVRŠITI!!!

Po primitku uputnice naši će Vas službenici kontaktirati u roku dva dana.

VAŽNA NAPOMENA: Naručivanje za preglede i dijagnostičke pretrage u Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje, putem telefona više nije moguće.

Za sve informacije u svezi medicinskih usluga možete se obratiti Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata na telefon:  033 747 255, radnim danom od 12-14 sati.

Lista čekanja

Lista čekanja sastoji se od Šifre bolesnika, Datuma upisa i Datuma prijema. Šifra bolesnika sastoji se od inicijala imena i prezimena i broja osigurane osobe.
Lista čekanja označava redosljed predbilježbi bolesnika, dok je Datum prijema bolesnika samo orijentacijski. Naime, može doći do pomaka u Datumu prijema, ovisno o nizu činitelja: kvarovi uređaja, bolest operatera, odustajanja ili hitnosti bolesnika i sl. Za pojedine pretrage Datum prijema je prazan ili procijenjen jer liječnici nemaju stalni dan u ambulanti, već se izrađuje raspored samo za mjesec dana unaprijed, ovisno o rasporedu dežurstava.
Točan datum pretrage odnosno zahvata možete dobiti kontaktiranjem Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata.

Online naručivanje

Ukoliko želite, možete se naručiti putem ponuđenog online obrasca!


*Ime i prezime

*E-mail adresa

*Kontakt broj

Poruka

*Preslika uputnice

Naručivanje za pojedine pretrage

Radiologija (Dijaskopija pluća, i.v. urografija, irigografija, retrogradna urografija, MCUG, RTG želudca i jednjaka)
telefon: 033 747 354
narudžbe od 8 do 12 sati

Neurologija ( UZV vratnih žila, TCD, pregled neurologa)
telefon: 033 747 395
narudžbe od 8 do 14 sati

Anesteziološka ambulanta
telefon: 033 747 202

Narudžbe osobno na šalteru kirurške ambulante ili na telefon u terminu od 08 do 14 sati
Preoperativna priprema.pdf

Interna poliklinika (pregled endokrinologa, dijabetologa, pulmologa i alergologa, UZV štitnjače)

telefon: 033 747 371, 747 414
narudžbe od 11 do 14 sati


Pedijatrija (alergološka, endokrinološka, kardiološka, neonatološka, neuropedijatrijska i nefrološka ambulanta i svi UZV)

telefon: 033 747 341
narudžbe od 7:30 do 8:30 sati

Psihijatrija (pregled psihijatra i psihologa, Dnevna bolnica)
telefon: 033 747 387

narudžbe od 8 do 14 sati

Fizikalna medicina i rehabilitacija (pregled fizijatra)
telefon: 033 747 224

Logopedska ambulanta
logoped@bolnica-virovitica.hr

Za gore navedeno možete se naručiti i  putem telefaxa broj 033 721 086 ili  elektronskom poštom narucivanje@bolnica-virovitica.hr  (u privitku OBAVEZNO dostaviti skeniranu u putnicu ili presliku uputnice i broj telefona/mobitela radi kontakta o terminu pregleda/pretrage.